img

Leergang 16
Planning Sustainable Mega-Cities:
thinking beyond the Urban Centre
17.09.10 t/m 17.12.10

Programma

dag 1. Vrijdag 17 september
Planning Sustainable Mega-Cities: thinking beyond the Urban Centre
> Opening Session
Sprekers:
Willem Salet (Professor of Urban and Regional Planning, University of Amsterdam)
Introduction to the Course
Pierre Laconte (senior president ISOCARP)
A Low Carbon Town in the Brussels Conurbation: From the Brabant Capital to the Cosmopolitan Central Belgian Metropolis and the eco-city of Louvain-la-Neuve


De introductie bijeenkomst behandelt eigentijdse ontwikkelingen van grens overschrijdende verstedelijking en is gericht op de vraag hoe deze conceptueel beter behandeld kunnen worden. Hier wordt de notie van de mega city verkend, in een praktische en theoretische context, en worden de implicaties onderzocht voor duurzame stedelijke planning. Pierre Laconte past de notie van ‘planning duurzame mega steden’ tevens toe op de casus van de Centraal Belgische Metropool. Hij onderzoekt de ontwikkeling van de new town Louvain-la-Neuve als een uitwerking van duurzame planning en bespreekt het potentieel van de technieken die voor uitvoering zijn benut, in het perspectief van regionale handelingsstrategieën. De laatste informatie vind u in de Dag-info-sheet (zie menu)

vlagPlanning Sustainable Mega-Cities: thinking beyond the Urban Centre

This introductory session considers contemporary patterns of urban development that transcend the boundaries of the traditional city centre and asks how they might best be approach conceptually. It explores the notion of the mega-city, placing this concept within both practical and theoretical contexts and discusses its implications for urban sustainability planning. In the keynote speech, the notion of planning sustainable mega-cities is applied to the case of the Central Belgian Metropolis. The town of Louvain-la-Neuve is discussed as an example of sustainable urban planning and consideration is given to the potential for local development techniques be implemented at regional scales of action. The latest information can be found in the Day1-info-sheet, which can be reached in the menu on top of the page.

dag 2. Vrijdag 01 oktober
Carrots and sticks: Policy Instruments for Sustainable Urban Development
> Barcelona and Amsterdam
Sprekers:
Josep Puig (EUROSOLAR)
The challenge of Governing by Ordinance: Barcelona’s Solar hot Water Ordinance ten (10) years on
Ger Baron (Projectmanager at Amsterdam Innovation Motor (AIM))
Incentivising sustainable Energy Use: testing the Water with Amsterdam Smart City


Deze sessie houdt zich bezig met verschillende beleidsinstrumenten die planners ter beschikking staan in hun poging om duurzaam gebruik van energie in stedelijke gebieden te ‘institueren’. Twee verschillende strategieën komen aan de orde: dwangmatige regelgeving en incentives. Josep Puig behandelt eerst een toepassing van regelgeving, de eerste in zijn soort in Europa; daarna toetst hij verschillende incentives voor verandering. Hij zal reflecteren over de risico’s en de voordelen van deze ‘sticks’ (dwangmatige regeling) en ‘carrots’ (incentives) bij het initiëren van verandering in steden.

vlagCarrots and sticks: Policy Instruments for Sustainable Urban Development

This session considers the different policy instruments available to planners seeking to institute sustainable urban development. Through discussion of two different plans for sustainable energy use; one via ordinance; and another based on incentivizing change, the speakers reflect on the risks and benefits of both ‘carrots’ (incentives) and sticks (ordinances/sanctions) in effecting change at the urban level. How are these different instruments best used? What institutional factors might influence their applicability? What are the risks and benefits of each approach under shifting economic conditions?

dag 3. Vrijdag 15 oktober
Economic Development Opportunities within the Urban Sustainability Agenda
> US and European cities
Sprekers:
Joan Fitzgerald (Professor Law, Policy and Society, Northeastern University)
Economic opportunities in the greening of cities
Jupijn Haffmans (Directeur Milieucentrum Amsterdam)
Enhancing opportunities for green development- the role of the city , two practical cases compared: housing and transport


Het doel van stedelijke duurzaamheid mag dan wel eens wrijven met het doel van economische ontwikkeling, tegelijkertijd wordt de groene kwaliteit in toenemende mate erkend als een sterk punt voor de concurrentiepositie. Deze sessie verkent de uitdaging om steun voor duurzame stedelijke ontwikkeling te mobiliseren door deze te herpositioneren als motor voor economische groei. Hoe komen steden tegemoet aan dit imperatief, en wat is de rol van regionale of nationale beleidsprogramma’s in de ondersteuning van stedelijke initiatieven en in de toepassing ervan op verschillende schaalniveaus?

vlagEconomic Development Opportunities within the Urban Sustainability Agenda

While the goal of sustainable urban development does not always sit neatly with economic imperatives, being ‘green’ is increasingly recognized as a point of competitive advantage. This session explores the challenge of enlisting support for sustainable urban development by repositioning it as an engine of economic growth. How are cities responding to this imperative, and what is the role of regional or national policies and programs in both supporting urban initiatives and in applying them at other scales of action? Case studies of green economic development schemes in New York City and Rotterdam provide an opportunity for these questions to be addressed.

dag 4. Vrijdag 29 oktober
Financial Instruments for Intensive Use of Urban Space (Zürich)
> Switzerland and The Netherlands
Sprekers:
Markus Traber (Deputy Director, Ministry of Transport, Zürich)
Sustainable Aims of Transport Planning and Financial Instruments in Swiss Policy Case Study: Metropolregion Zürich
Prof. Piet Rietveld (Vrije Universiteit Amsterdam (VU))
The contribution of railway infrastructure to real estate values: implications for financing sustainable public transportation


Openbaarvervoer speelt een sleutelrol in de duurzame groei van mega city regio’s en met name in de intensivering van stedelijke ruimte. Aangezien publieke initiatieven steeds meer afhankelijk worden van private financiering, rijst de vraag welke strategieën en beleidsinstrumenten kunnen verzekeren dat vervoersdoeleinden lange termijn doelstellingen van duurzaamheid ondersteunen. Twee experts op het gebied van verkeer en vervoersplanning behandelen deze (fiscale) beleidsvraagstukken met referentie aan de Zwitserse en de Nederlandse beleidscontexten.

vlagFinancial Instruments for Intensive Use of Urban Space (Zürich)

Public transportation plays a key role in the sustainable growth of mega-city regions; and in particular, in the intensification of urban space. As public initiatives come to rely increasingly on private finance, what strategies and policy instruments are in place to ensure that urban transport planning supports long-term sustainability goals? Two experts in the field of transport planning address this question with reference to the Swiss and Dutch policy contexts.

dag 5. Vrijdag 12 november
Lokatie: Stork Werkspoor Museum, Amsterdam
Sustainable Urban Planning Across Sectors and Scales of Governance
> London and Milan
Sprekers:
Harriet Bulkeley (Durham University)
The Role of State and Non-State Actors in the Environmental Governance of Mega-Cities
Andreas Kipar (Director, LAND Group)
Landscape Urbanism as an Approach to intensifying Urban Space: The Green Rays of Milan and the Porta Nuova Redevelopment


De planning van duurzame mega cities vereist ingewikkelde coördinatie zowel tussen verschillende bestuurslagen als tussen de publieke en de private sector. Dit wordt onderzocht aan de hand van initiatieven voor stedelijke duurzaamheid in Londen en Milaan. Ten eerste wordt nagegaan welke risico’s en mogelijke baten verbonden zijn aan de inschakeling van private commerciële partijen in het realiseren van lange termijn plannen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Ten tweede, wordt – gezien de meerschalige aard van de publieke sector – nagegaan wat de rol van steden kan zijn in de beleidsvorming op hogere schaalniveaus van handelen. Hoe kan coördinatie tussen die schaalniveaus effectief gerealiseerd worden?

vlagSustainable Urban Planning Across Sectors and Scales of Governance

Planning sustainable cities requires coordination both across multiple scales of governance and across public and private sectors. Through case studies of urban sustainability initiatives in London and Milan, these two different yet connected challenges are explored. First, what are the risks and benefits inherent in involving private, for-profit actors in implementing long-term plans for sustainable urban development? What governance arrangements are available to exploit the potential of cross sector partnerships and to mitigate the risks they involve? Secondly, given that sustainable urban development rests on policies implemented at multiple scales of action, how are urban initiatives impacting on regional and national policymaking? How can coordination across plans instituted at different scales of governance be achieved?

dag 6. Vrijdag 26 november
Lokatie: Het Ketelhuis, Westergasfabriek, Amsterdam
Learning from European Eco-Capital Stockholm
> Stockholm and Amsterdam/Rotterdam
Sprekers:
Örjan Svane (Associate Professor, architect SAR, KTH – Royal Institute of Technology)
Environmental Management in Large-scale Brownfield Developments: learning from Hammarby Sjöstad and Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Coen Van Oostrom (Executive Director OVG)
Innovative Building Concepts in the Market: Paving the Way to the Sustainable City


Het doel om het gebruik van stedelijke ruimte te intensiveren leunt sterk op de herontwikkeling van vroegere industriegebieden. Deze sessie behandelt de opgaven om energie efficiënte gebouwen door de markt te laten realiseren en om de principes van duurzame ontwikkeling te vestigen op het niveau van grootschalige stedelijke reconstructieprojecten. De Zweedse projecten Hammarby Sjöstad en Norra Djurgårdsstaden worden internationaal als succesvoorbeelden beschouwd.

vlagLearning from European Eco-Capital Stockholm

he goal of intensifying urban space to provide for sustainable development rests heavily on the successful redevelopment of Brownfield areas. This session addresses the challenges of creating energy-efficient buildings through the private market and of instituting the principles of sustainable development at the level of large urban redevelopment projects.

dag 7. Vrijdag 10 december
Lokatie: Radboud University Nijmegen
Arnhem Nijmegen: KAN
Sprekers:
Prof. Dr. Huib Ernste (Radboud Universiteit, Afd. Human Geography)
Jeroen Saris (de Stad BV Amsterdam)
Jaap Modder (Stadsregio Arnhem/Nijmegen)


In samenwerking met Jaap Modder is het programma van deze dag ingevuld. Details vindt u op de informatiepagina via het menu. Tot 13.00 worden een aantal plenaire lezingen gehouden. Na de lunch, omstreeks 14.00 uur, wordt in kleinere groepen gewerkt. De Stadsregio Arnhem/Nijmegen heeft een aantal modellen ontwikkeld waarop zij graag feedback ontvangen. Tussen 15.00 en 16.00 uur wordt deze dag afgesloten met terugkoppeling vanuit de werkgroepjes.

vlagArnhem Nijmegen: KAN

The program for this day is a co-production with Jaap Modder.

dag 8. Vrijdag 17 december
Lokatie: UvA – room to be defined
Presentation papers: Afsluiting


Deelnemers aan de seminars worden uitgenodigd met een kort referaat (15 minuten) een bijdrage te leveren aan het debat over duurzame ontwikkeling van steden zoals dat in deze leergang vanuit diverse invalshoeken is belicht. Aan het einde van de bijeenkomst ontvangt u een certificaat van de UvA.

vlagPresentation papers: Afsluiting

Participants to the Course are invited to give a reflection on the topics of the course with a short presentation (15 minutes). For students this reflection is compulsory.


* To be confirmed